Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku 

V zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov

Predávajúci

Obchodné meno

PMP FARM s.r.o.

Ulica a číslo

Osloboditeľov 60/29

Mesto

Malý Krtíš

PSČ

99001

IČO

50716344

DIČ

2120454336

Telefón

047/4370961

Email

info@magicfarm.sk

Kupujúci

Meno a priezvisko

 

Ulica a číslo

 

Mesto

 

PSČ

 

Telefón

 

Email

 

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od uzavretej (vyberte jednu z možností):

Kúpnej zmluvy

Zmluvy o poskytnutí  služby

Predmet zmluvy bol zakúpený prostredníctvom internetovej stránky:

Bola mi zaslaná potvrdená objednávka číslo:

 

Zo dňa:

 

Číslo faktúry:

 

Tovar mi bol doručený dňa (deň prevzatia):

 

Žiadam preto o vrátenie (ponechajte len  jednu možnosť):

plnej hodnoty faktúry (všetok fakturovaný tovar je predmetom odstúpenia od zmluvy) alebo 

čiastočnej hodnoty faktúry (len určitá časť z tovarov je predmetom odstúpenia od zmluvy) 

názov vráteného predmetu zmluvy, a počet kusov (iba ak vraciate len časť predmetu zmluvy): 

 

Požadovaná hodnota k vráteniu:

 

Požadovanú sumu mi vráťte (vybraté ponechajte): 

 

poštovým poukazom na moju adresu (uvedená hore) 

 

prevodom na účet, číslo/kód banky alebo IBAN: 

 

Ak tovar nie je súčasťou zásielky, beriem na vedomie skutočnosť, že predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, do momentu pokiaľ mu nie je dodaný tovar, alebo nepreukážem zaslanie tohto tovaru. 

Najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia som povinný / povinná zaslať tovar predávajúcemu. 

                                                                                                                                                            V ……………………………….. Dňa …………………….. 

……………………………………………

Meno priezvisko

(podpis)

Príloha č. 1 

Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy 

1. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy 

Máte právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. 

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. 

Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese PMP FARM s.r.o., Osloboditeľov 60/29, 990 01 Malý Krtíš, mob: 047/4370961, info@magicfarm.sk. 

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý sa nachádza ako príloha č. 1 obchodných a reklamačných podmienok. V prípade záujmu máte možnosť vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od kúpnej zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky [http://www.magicfarm.sk/]. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od kúpnej zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme e-mailom, resp. na inom trvanlivom nosiči. 

Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy. 

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy 

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame ani na náklady za doplnkové služby, ak boli predmetom zmluvy a ak došlo k ich úplnému poskytnutiu. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto kúpnej zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. 

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr. 

Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na adresu sídla spoločnosti bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. 

Upozorňujeme Vás, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním v čase od jeho doručenia do momentu jeho vrátenia iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Nákupný košík